oltárkép
Honlap Templomunk Történet Szentelés

Templomszentelés és lelkészbevezetés Lakyteleken

 

templom-regi"Tegnap délelőtt szentelte föl Révész István pápai prelátus ünnepies keretek között a lakyteleki róm. kath. Templomot s vezette be hivatalába a templom első lakészét Koppány Miklóst. Már a kora reggeli órákban több ezer főnyi tömeg és százakra menő kocsitábor gyülekezett a templom körül a felszentelési ünnepség alkalmából. Ott volt úgyszólván a lelkészséghez tartozó egész környék kath. Lakossága, de sokan rándultak át a szomszédos Újkécske és Alpár községekből, valamint Szentlőrinc és szentkirály pusztákról is.

A templomépítő bizottság Sváb Kovács Dániel vezetése mellett szorgoskodott az ünnepség rendezésén s fogadta az autón érkező Révész István prelátust, Iványosi Szabó László dr. főgondnokot, a bevezetendő új lelkészt, Koppány Miklóst s a kecskeméti rom. kath. Egyház képviselőit, kik fehér ruhás lányok sorfala között vonultak a lelkészlakba. Fél 11 órakor kezdődött a felszentelési szertartás, amelyet Révész prelátus végzett az új lelkész segédletével.

A szertartás befejeztével a prelátus hatalmas beszéd kíséretében adta át a templomkulcsot és a szentkönyveket az új lakyteleki lelkésznek, feladatául feladatául megjelölvén a hit és hazafiság ápolását. Koppány Miklós szép beszédben fejezte ki háláját bevezető főpapja iránt s erős hittel és buzgalommal telt programot adott papi hivatásának betöltéséről. Az új lelkész bemutatta ezután a felszentelt, virágokkal feldíszített új templomban az első szentmise áldozatot.

Az egyházi ünnepség befejeztével bankett volt a lelkészlakban. Az első pohárköszöntőt Koppány Miklós mondotta a pápát és az egyházi elöljárót éltetvén, Révész prelátus az új lelkészt köszöntötte fel. Dr. Iványosi Szabó László főgondnok a kultuszminisztert, Kecskemét város közönségét és az áldozatkész lakyteleki híveket s kiemelte kiemelte a lakyteleki protestánsokat, akik a templomépítés ügyét szeretettel tekintették s az örömnapon együtt ünnepelték. Dr. Dömötör Lajos tanácsnok az ünnepségnél szorgoskodó lakyteleki asszonyokat, Liszka Béla dr. pedig a tervező Merász József építőmestert, vállalkozó társait és munkásait éltette. A lakytelekiek közül Balla Sándor és Koncz László földbirtokosok beszéltek.

Délután mindvégig vidám hangulatú táncmulatság kezdődött a pinceszövetkezet udvarán. A legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk beszámolónk végén a templomépítő bizottságról, amely Sváb Kovács Dániel földbirtokos, a bizottság elnökének önzetlen és a nemes ügyért minden áldozatra kész vezetése mellett mindig megtudta találni az utat a hívek szívéhez."

Kecskeméti Közlöny 1926. szeptember 9.